Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality

Budovanie systému manažérstva kvality v SAD Žilina a.s.

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s., v snahe ďalšieho skvalitňovania svojej činnosti sa v roku 2005 rozhodla zaviesť systém manažérstva kvality, t.j. prostriedku, ktorý slúži na zabezpečenie produktov a služieb v požadovanej kvalite tak, aby sa v plnom rozsahu uspokojovali požiadavky zákazníkov.

K tomuto účelu bol dohodnutý zmluvný vzťah medzi Slovenskou autobusovou dopravou Žilina, a. s., a konzultačnou spoločnosťou EUROCONTROL, s.r.o. Bratislava.

V rozmedzí októbra 2005 až mája 2006 boli vytvorené podmienky a realizované požiadavky normy ISO 9001:2000.

Posledným krokom pri zavádzaní systému manažérstva kvality bola jeho samotná certifikácia nezávislou akreditovanou treťou stranou, ELBACERT, a. s., Kremnica, ktorá skúmala, či systém vyhovuje požiadavkám normy ISO 9001:2000.

Získanie certifikátu v mesiaci jún 2006 bol oficiálnym potvrdením, že systém je v spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s., vybudovaný, efektívny a funkčný. V treťom roku platnosti certifikátu spoločnosť vykonala komplexnú revíziu platnej dokumentácie, zapracovala do svojej činnosti požiadavky inovovanej normy ISO 9001 : 2008 a v mesiaci október 2009 úspešne obhájila plnenie požiadaviek normy.

Nezávislá akreditačná spoločnosť ELBACERT, a.s. Kremnica každoročne vykonáva dozorný audit, každé 3 roky recertifikačný audit , kedy skúma či spoločnosť spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

V roku 2017 naša spoločnosť vykonala komplexnú revíziu platnej dokumentácie, zapracovala do svojej činnosti požiadavky inovovanej normy ISO 9001 : 2015 a v mesiaci október 2017 úspešne obhájila plnenie požiadaviek tejto normy.

Certifikát ISO 9001:2015

Politika kvality

Vedenie spoločnosti si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných dopravných služieb a v zmysle normy ISO 9001:2015 stanovuje politiku kvality.

Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu autobusovej dopravy ako aj kvalitu všetkých ostatných činnosti s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov a cestujúcich.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

 • • Spokojnosť zákazníkov – cieľ našej práce.
 • • Autobusovú dopravu vykonávať kvalitne, spoľahlivo a bezpečne.
 • • Pravidelným monitorovaním dopravnej činnosti sledovať štandardy kvality a tým zabezpečiť maximálnu spokojnosť cestujúcich.
 • • Každý zamestnanec spoločnosti sa musí podieľať na kvalite poskytovanej dopravnej služby.
 • • Pravidelnou obnovou vozidlového parku zabezpečiť rastúcu úroveň kvality cestovania spoločnosťou SAD Žilina a.s.
 • • Udržiavať dobrý technický stav autobusov plánovanou údržbou.
 • • Neustále plánovane zvyšovať odbornosť a kvalifikáciu zamestnancov, trvalo preskúmavať odbornosť a pripravenosť vodičov, vytvárať pre zamestnancov motivujúce pracovné prostredie.
 • • Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán.
 • • Sledovaním nových trendov a zavádzaním inovácií do praxe zabezpečiť udržanie líderskej pozície v regióne.
 • • Vyžadovať požadovanú úroveň kvality na strane dodávateľov.
 • • Trvalo komunikovať s obcami, zákazníkmi a cestujúcimi a zisťovať ich spokojnosti.
 • • Orientovať sa na významných zamestnávateľov pre možnosť poskytnutia služieb v príležitostnej doprave.
 • • Zvyšovať kvalitu klientskych centier a ďalších služieb spojených s komerčným využitím autobusových staníc.
 • • Neustálym monitorovaním procesov a príjmaním opatrení trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality.
 • • Udržiavať pozitívny image spoločnosti a prehlbovať celkovú podporu verejnej hromadnej dopravy medzi obyvateľmi a návštevníkmi regiónu.
 • • Neustále monitorovať preferencie a spokojnosť cestujúcich, objektívne posudzovať podnety a sťažnosti cestujúcich.