Aktuality

Poznáte ako cestujúci svoje práva a povinnosti pri cestovaní autobusmi SAD Žilina?

08.08.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Práva cestujúceho pri cestovaní autobusmi SAD Žilina 

Pýtate sa, aké sú vaše práva ako cestujúceho? My vám poskytneme prehľad základných práv cestujúcich, medzi ktoré zaručene patrí právo, aby ho dopravca bezpečne, riadne a včas prepravil do cieľovej zastávky pri dodržaní cestovného poriadku. Čo sa týka cestovania detí mladších ako 6 rokov, tak nie je povolené, iba so sprievodom osoby staršej ako 10 rokov, ktorá je považovaná za rozumovo vyspelú na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb. Na prepravu príručnej batožiny a živých spoločenských zvierat má cestujúci právo iba vtedy, ak to umožňujú prepravné podmienky. Pokiaľ cestujúci požaduje informácie ohľadom podmienok prepravy, vodič alebo iný oprávnený zamestnanec dopravcu je povinný mu ich poskytnúť. Ak nastane skutočnosť, ktorá má za následok, že sa doprava neuskutočnila, cestujúci má právo na vrátenie zaplateného cestovného. Keď sa stane, že preprava sa uskutočnila s oneskorením viac ako 60 minút, môžete z pohľadu cestujúceho požadovať primeranú zľavu z výšky cestovného, ktorú má právo určiť dopravca po individuálnom preskúmaní každého prípadu. V prípade, že dôjde k zrušeniu spoja alebo jeho prerušeniu či zastaveniu, prednostné právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú si zaplatil cestovné, má cestujúci s platným cestovným lístkom. Ak nie je poskytnutá náhradná preprava v ten istý deň, cestujúcemu pripadá právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky a na vrátenie cestovného. 

Povinnosti cestujúceho pri cestovaní autobusmi SAD Žilina 

S právami cestujúcich sú spojené aj ich povinnosti, ktoré musia dodržiavať počas cestovania verejnou dopravou. K základným povinnostiam cestujúceho zahŕňame jeho povinnosť riadiť sa pokynmi oprávneného zamestnanca dopravcu, ktoré sú zverejnené prostredníctvom nápisov alebo piktogramov na a vo vozidle. Ide o pokyny súvisiace s povinnosťou držať sa v autobuse rukoväte, madla alebo nejakej inej časti interiéru autobusu, a tiež ďalšie pokyny k nastupovaniu a vystupovaniu cestujúcich, pri ktorých platí, že vystupujúci majú prednosť pred nastupujúcimi cestujúcimi. Z hľadiska bezpečnosti počas prepravy, je povinnosťou cestujúceho správať sa tak, aby nedošlo k ohrozovaniu bezpečnosti a  plynulosti prepravy, a tiež aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich. Zároveň sa musí správať tak, aby nepoškodzoval a neznečisťoval autobus alebo priestor autobusovej zastávky.  

Cestujúci má počas prepravy v autobuse zakázané nasledovné správanie : 

  • rušiť vodiča, 

  • vstupovať do priestoru, ktorý je výlučne vyhradený iba pre vodiča, 

  • nebrániť vodičovi vo výhľade z autobusu, 

  • konzumovať v autobuse akékoľvek potraviny a nápoje, 

  • prepravovať veci, ktoré sú v rozpore s prepravným poriadkom dopravcu, 

  • správať sa hlučne, prípadne púšťať hlasno hudbu, 

  • nastupovať a vystupovať z autobusu mimo vyznačené zastávky, 

  • vyhadzovať odpadky z autobusu alebo nasilu otvárať dvere autobusu. 

 

V autobuse, na autobusovej zastávke a prístrešku na čakanie je prísny zákaz fajčiť! 

Našej spoločnosti záleží na spokojnosti svojich cestujúcich, a preto sa snaží vás neustále informovať nielen o svojich právach a povinnostiach pri cestovaní autobusmi SAD Žilina, ale zároveň aj o udalostiach a o zmenách, ku ktorým dochádza v rámci spoločnosti.