Autobusové stanice

Autobusová stanica Žilina

Ul. J. Milca č. 738/21
010 01 Žilina

Autobusová stanica sa nachádza v centre mesta Žilina, niekoľko minút chôdze od železničnej stanice Žilina. Na autobusovú stanicu premáva väčšina liniek MHD Žilina - zastávka Štefánikovo nám. Autobusová stanica má 6 nástupíšť a 24 stanovíšť.

Poskytované služby cestujúcim

Na autobusovej stanici poskytujeme veľký rozsah služieb:

  • predaj dopravných kariet pre vnútroštátnu dopravu
  • predaj cestovných lístkov, miesteniek
  • akciové dobíjanie dopravných kariet
  • predaj cestovných poriadkov (letáky, vývesky, knižné)
  • informácie o odchodoch autobusovej dopravy

Právo na pomoc a podmienky poskytnutia pomoci pri preprave zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou na AS v Žiline

Autobusová stanica v Žiline patrí medzi určené autobusové stanice, kde sa poskytuje pomoc podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004.

informácie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou

Stanovištia pre nástup cestujúcich

Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel

Cenník za poskytnuté služby platný od 1.2.2024

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: skerlik@sadza.sk.

Položka Cena v EUR bez DPH
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave – bezhotovostná platba 4,36 €
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave – bezhotovostná platba 5,18 €
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave – hotovostná platba cez automatickú pokladňu 9,30 €
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave – hotovostná platba cez automatickú pokladňu 9,30 €
Zmena CP ( mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 22,07 €
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 39,90 €
Nedodržanie Všeobecných podmienok užívania AS ZA a Dopravno - prevádzkového poriadku 93,08 €
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku 66,49 €
Vydanie a aktivácia kontrolnej karty 13,31 €
Manipulačný poplatok za operáciu na karte (opätovná aktivácia, deaktivácia pod.) 2,66 €
Uvedené ceny sú bez DPH
1) Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov ( spravidla druhá decembrová nedeľa )