Aktuality

Viete, aké sankčné úhrady vám hrozia v prípade nepreukázania sa platným cestovným lístkom v autobusoch SAD Žilina?

02.11.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Našej spoločnosti záleží na všeobecnej informovanosti cestujúcich, a preto vás chceme nie len informovať, ale aj upozorniť na to, aké sankčné úhrady vám môžu byť stanovené v prípade, ak neuhradíte požadovanú výšku cestovného lístka v súlade s tarifou spoločnosti SAD Žilina a jej prepravným poriadkom. To isté platí aj vtedy, ak počas kontroly cestovných lístkov nepreukážete nárok na uplatnenú zľavu na cestovnom. 

V rámci Prepravného poriadku spoločnosti SAD Žilina je definované, že zakúpenie cestovného lístka v autobuse predstavuje potvrdenie o uzatvorení zmluvy. To znamená, že cestujúci, ktorý si zakúpi správny cestovný lístok bez zľavy alebo s požadovanou zľavou, ktorú dokáže kedykoľvek na vyzvanie oprávnenej osoby preukázať, má právo na bezpečnú prepravu do miesta určenia bez akýchkoľvek problémov. 

Čo nastane v prípade nepreukázania sa cestovným lístkom  

Problémové situácie vznikajú vtedy, keď cestujúci pri nástupe do autobusu neuhradil požadované cestovné a nezakúpil si cestovný lístok v súlade s tarifou a prepravným poriadkom spoločnosti SAD Žilina. Ak sa následne cestujúci ani na vyzvanie nepreukáže platným cestovným lístkom buď vodičovi, inému členovi osádky autobusu alebo revízorovi pri kontrole cestovných lístkov v autobuse, a neurobí tak ani hneď po vystúpení z autobusu, a zároveň nepreukáže ani nárok na zľavnené cestovné, tak naša spoločnosť má právo požadovať od takéhoto cestujúceho uhradenie cestovného podľa príslušnej tarify, a tiež sankčnej úhrady. Sankčná úhrada môže byť stanovená vo výške 65 € alebo 40 €, ak cestujúci zaplatí úhradu na mieste alebo do 5 pracovných dní odo dňa vzniku nároku na sankčnú úhradu.  

Ak cestujúci vykoná dodatočnú úhradu v lehote nad 5 pracovných dní do 30 kalendárnych dní, tak výška sankčnej úhrady je stanovená na hodnotu 50 €. 

Informujeme tiež  o tom, že v prípade, ak sa cestujúci dodatočne do 5 pracovných dní preukáže platným neprenosným predplatným cestovným lístkom, alebo preukazom, ktorý oprávňuje jeho nárok na zľavnené cestovné, alebo na bezplatnú prepravu, tak sankčná úhrada je v takomto prípade stanovená na 5 €. 

Sankčné úhrady v prípade neuhradenia dovozného za príručnú batožinu 

Tí cestujúci, ktorí sa na vyzvanie oprávnenej osoby nepreukážu dokladom o zaplatení dovozného za príručnú batožinu, sú tiež povinní zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 5 €. 

Naša spoločnosť v snahe predísť nepríjemným situáciám, ktoré súvisia s vymáhaním sankčných úhrad, odporúča cestujúcim, aby si vždy riadne a včas zakúpili cestovný lístok, bezpečne si ho uchovali spolu s preukazom oprávňujúcim ich nárok na zľavu, a aby sa tak v prípade kontroly cestovných lístkov predchádzalo akýmkoľvek komplikáciám.