Aktuality

Kvalita je pre nás prvoradá

09.03.2017 - Žilina, Martin, Čadca

Celkovú kvalitu verejnej osobnej dopravy ovplyvňuje mnoho činiteľov a noriem. Niektoré ani nevnímate a niektoré sú vám, naopak, neustále na očiach. SAD Žilina sa snaží neustále zlepšovať vo všetkých týchto kritériách.

Dobré výsledky reprezentujú dobrú spoločnosť. SAD Žilina je najväčší a najvyhľadávanejší dopravca v kraji, čo svedčí o kvalite jeho služieb. Čo všetko však za tým stojí?

Existujú normy, ktorých účelom je zvýšiť úroveň kvality verejnej dopravy a sústrediť sa na potreby a očakávania zákazníkov. Spoločnosť SAD Žilina takto už od roku 2010 meria kvalitu poskytovaných služieb v stanovených štandardoch - vo väzbe na prijatú Európsku legislatívu EN 13 816 a následne Slovenskú technickú normu STN EN 15140:2006.

Merania sa realizujú kombinovane – prostredníctvom vyškolených kontrolórov, technických prostriedkov aj náhodným výberom. „V roku 2015 sme tiež rozšírili kritériá o hodnotenie kvality personálu klientskych centier,“ dodáva riaditeľ technicko-prevádzkového odboru SAD Žilina Ľubomír Taška. Sledujú sa nasledujúce kritéria kvality:

Presnosť – ide hlavne o presný odchod a príchod autobusu na zastávku. Toto kritérium je tiež ostro sledované samotnými cestujúcimi, ktorým záleží na presnom dodržiavaní cestovného poriadku. Pracovníci SAD Žilina prakticky každú minútu monitorujú vozidlá prostredníctvom satelitného snímania a porovnávajú ich s údajmi z cestovných poriadkov. Treba podotknúť, že pri rastúcej premávke nie je jednoduché udržať presnosť vozidiel na vysokej úrovni, no pre SAD Žilina je práve toto kritérium prioritou.

Čistota a vzhľad – hodnotí sa vonkajšia čistota vozidiel, ale aj poriadok vo vnútri, čisté podlahy, stropy, okná, sedačky a priestor vodiča. Mnohí ani nevedia, že šoféri si počas prestávok sami upratujú svoje autobusy, takže je to aj ich vizitka.

Ustrojenosť vodičov – nezávislá kontrola každý mesiac hodnotí vybranú vzorku vodičov a ich rovnošatu.

Technický stav – vynechané spoje – v tomto bode sa hodnotí počet vynechaných spojov z dôvodu technickej poruchy vozidla.

Správanie vodičov – štandardom je, že sa vodič k cestujúcim správa slušne a úctivo. Vulgárne vystupovanie, bezdôvodné odmietnutie prepravy alebo fajčenie vodiča vo vozidle je neprípustné.

Rizikové situácie – toto kritérium sa hodnotí mesačne na kontrolovanej skupine vodičov. Prioritou je, aby sa cestujúci v autobuse nestretol so situáciou, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť, zdravie a život z dôvodu, že vodič je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

Kvalita personálu klientskych centier – hodnotí sa kvartálne. Štandardom tejto služby je poskytovať na 100 % servis v prospech klienta, byť ústretový a poskytnúť cestujúcemu relevantné informácie o všetkých službách SAD Žilina. Personál sa orientuje aj vo všetkých produktoch ostatných zmluvných partnerov (AMS, STUDENT AGENCY, OC MIRAGE...)

Kontrolóri ste aj vy, cestujúci

K jednotlivým kritériám kvality sa vyjadrujú aj cestujúci formou svojich pripomienok, podnetov a požiadaviek na adrese pripomienky@sadza.sk. V roku 2016 zaznamenala spoločnosť SAD Žilina celkom 343 dopytov prijatých elektronicky, čo predstavuje nárast o 17 dopytov oproti roku 2015. Väčšina podnetov sa týkala meškania, oprávnenosti postupu vodiča, dopytu na dôvod nezastavenia na zastávke či zastavenia mimo zastávky. Každá pripomienka bola dôkladne analyzovaná, prešetrená a ku každému bola spracovaná a odoslaná písomná odpoveď. Nezabúdajte, že na nás sa môžete vždy obrátiť. Prispievate tak ku kvalite našej prepravy a ostatných služieb, ktoré s ňou súvisia.